Avukat Serdarhan Topo’nun Kaleminden Israrlı Takip (Stalking)

Topo Hukuk Bürosunun kurucu avukatı olan Avukat Serdarhan Topo ile Israrlı Takip ( Stalking )  Hakkında konuştuk. İşte Detaylar:

Avukat Serhan Han Topo’nun Israrlı Takip Tanımı

Serdarhan Topo, ısrarlı takip  ( stalking ) için kişinin kendi güvenliğinden korku duymasına sebep olacak şekilde tanıdığı veya tanımadığı kişiler tarafından kasıtlı ve tehditkâr davranışların hepsine ısrarlı takiptir ( stalking ) ifadelerini kullandı. Serdarhan Topo, bu takip kişinin aynı haneyi paylaştığı aile bireyleri tarafından da yapılabileceği gibi ( örneğin eş tarafından ), okul, çevre, sosyal hayattaki kişiler tarafından hatta hiç tanımadığı insanlar tarafından dahi yapılabilir olduğunu belirtti. Israrlı takibin mağdurlarını genellikle kadınlar oluşturduğunu söyleyen Avukat Serdarhan Topo’ya göre teknolojinin gelişmesi, sosyal hayattaki değişiklikler neticesinde ısrarlı takibin gerçekleşmesi kolaylaşmış böylece ısrarlı takibe maruz kalan bireylerin sayısı da oldukça artmıştır.

Topo hukuk bürosuna göre ısrarlı takip değişik şekillerde gerçekleşebilir. Bunlara örnek olarak;

 •  Israrlı bir şekilde telefonla arama
 • Sosyal medya aracılığı ile yakın takibe alma ve iletişim kurmaya çalışma
 • Çalıştığı veya oturduğu mekâna giderek bir neden olmaksızın sürekli karşısına çıkma
 • Eğer kendisi ile görüşmez ise çeşitli şekillerde tehdit etme örneğin intihar ile tehdit etme veya aileden birisine zarar geleceğine yönelik tehdit etme.
 • Sürekli imalı bir şekilde hediyeler gönderme ( çiçek, romantik hediyeler )

Israrlı takibe genellikle kadınlar maruz kalmaktadır. Serdarhan Topo’nun üzerinde durduğu bir diğer nokta ise; Karşı taraf yalnızca sevgisini gösterdiğini düşünse de mağdura yansıyan kısım oldukça farklıdır. Sürekli olarak birileri tarafından rahatsız edilmek, takibe alınmak veya aranmak kişinin güvenliğinden korkmasına neden olacaktır.

Serdarhan Topo Değerlendirdi:  Israrlı Takip İle Şiddet Aynı Mıdır?

Serdarhan Topo söze ısrarlı takibin şiddet olup olmadığını incelemeden önce şiddetin kelime anlamanı incelemek gerektiğini söyledi, şiddet; Fiziksel güç veya düşünce gücü kullanılarak tehdit yolu ile veya gerçekte;  ölüm, fiziksel zarar, psikolojik zarar, gelişim engeline neden olacak şekilde kendisine,  bir başkasına bir gruba veya topluma karşı gerçekleştirilen davranışlardır. Şiddetin bazı türleri vardır bunlar fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddettir.

Serdarhan Topo’ya göre ısrarlı takip bir psikolojik şiddet türüdür. Çünkü kişi güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünmektedir. Bu da kişinin duygusal olarak yılmasına neden olacaktır. Israrlı takibe maruz kalan kişi huzursuzluğa düşecektir. Belki de takip edildiği düşüncesi ile dışarı çıkmaktan mahrum kalacak, sosyal medya hesaplarını kapatmak durumunda kalacaktır. Yani kişi elinde olmayan sebeplerden belli haklarını kullanmaktan yoksun bırakılacaktır. Bu sebeplerden dolayı Serdarhan Topo ısrarlı takibin kişi üzerinde ciddi bir psikolojik şiddet yaratacağı kanısındadır.

Önerilen Yazı: Avukat Serdarhan Topo: İnternette İşlenen Suçlar

Türk Ceza Kanun’a Göre Israrlı Takip Suç Mudur?

Israrlı takip, Türk Ceza Kanun’da özel olarak düzenlenmemiş olmakla beraber ısrarlı takibe girebilecek bazı fiiller madde 123’te Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu olarak düzenlenmiştir. Bu suç kavramına giren fiiller seçimlik olarak düzenlenmiştir. Bunlar;  ısrarla telefon edilmesi, ısrarla gürültü yapılması, ısrarla hukuka aykırı bir davranışta bulunulmasıdır. Ancak görüldüğü üzere yalnızca ısrarla telefon edilmesi ısrarlı takip kapsamındadır. Dolayısı ile ısrarlı takip ayrı bir suç olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmemiştir.

Serdarhan Topostalking yani ısrarlı takibe ilişkin ilk düzenlemenin Türk Hukuku’nda 20 Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet kanununda yapıldığını belirtiyor. Kanun aile ve kadını esas alsa da ısrarlı takibe ilişkin de bu kanun uygulanıyor yani mağdurun kadın olma şartı aranmamaktadır. Kanunun dayandığı hukuki düzenlemeler ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdir. Kanunun amacı ise  1.maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

Topo Hukuk’tan Avukat Serdarhan Topo’ya Sorduk: Israrlı Takip Etmenin ( Stalking ) Cezası Nedir?

Israrlı takip Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple ısrarlı takibin belirli bir cezası olduğu söylenemez. Bunun bir başka nedeni de ısrarlı takibin farklı şekillerde karşımıza çıkmasıdır. Örneğin sürekli bir şekilde telefon da aramak aynı zamanda huzur ve sükûneti bozma suçu olduğu için (TCK madde 123) cezası üç aydan bir yıla kadar hapis cezası iken sosyal medyadan yakın takibe alma yolu ile ısrarlı takip etme Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş bir suç değildir.

Avukat Serdarhan Topo; ısrarlı takibin 6284 sayılı kanun ile koruma altına alındığının ve bu sebeple ısrarlı takibe maruz kalındığında en yakın karakol, aile mahkemesi hâkimi veya en yakın mülki amirden koruma talep etme hakkının bulunduğunu vurgulamaktadır. Israrlı takip neticesinde fiili gerçekleştiren kişiye somut olayın özelliklerine göre birtakım tedbirler uygulanacaktır. Örneğin mesleği gereği silah kullanmak zorunda olan kişinin, şiddeti uygulaması halinde silahına belirli süreler ile el konulabilir. Hâkim, tedbir kararının uygulanmasında teknik araç ve yöntemler ve elektronik kelepçe gibi yöntemleri kullanabilir. Tedbirlere uyulmaması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlayıcı hapis cezası uygulanabilmektedir. Tekrarlanması halinde hapis cezasının süresi 15 günden 30 güne kadar artırılacaktır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçmemelidir.

Israrlı Takip Eden Kişiler Nereye Şikâyet Edilebilir? Topo Hukuk Bürosunun Bu Konudaki Çalışmaları Nelerdir?

İnsanlığın var oluşundan beri karşımıza çıkan şiddet olgusu her dönem farklı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Devletler de sosyal hayatta farklı olumsuzluklara neden olduğu için şiddet olgusuyla çeşitli şekillerde mücadele ederek önlemler almıştır. Topo Hukuk Bürosu’na göre psikolojik bir şiddet olan ısrarlı takip günümüzde sayıca artmıştır bunda teknolojik gelişmelerin etkisi oldukça fazladır. Tüm bu gelişmeler eşiğinde ulusal ve uluslararası bağlamda bir takım çalışmalar yapılmaktadır.

Önerilen Yazı: Online İtibar Yönetimi

Israrlı takibe maruz kalınması halinde hâkime, mülki amire veya kolluk birimlerine şikâyette bulunarak takip eden kişiye karşı koruyucu veya önleyici tedbirler alınabilir. Topo Hukuk Bürosu uygulanacak olan tedbirleri şu şekilde sıralamıştır:

Hâkim Tarafından Verilebilecek Tedbirler;

 • İşyerinin değiştirilmesi
 • Müşterek bir yaşam alanı varsa ayrı bir yerleşim yerinin belirlenmesi
 • Kimlik ve ilgili diğer ilgili bilgi ve belgelerin değiştirilmesi

Mülki Amir Tarafından Verilebilecek Tedbirler;

 • Barınma yeri sağlanması
 • Geçici maddi yardım yapılması
 •  Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Geçici Koruma Altına Alınması

Kolluk Amiri Tarafından Verilebilecek Tedbirler;

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde şiddete uğrayan veya uğraması muhtemel olan kişiler ve çocukları hakkında uygun barınma yeri sağlanması ve geçici koruma altına alınması tedbirlerine karar verebilir.

Yukarıda saymış olduğumuz koruyucu tedbirler yanında önleyici tedbirler de bulunmaktadır.

Topo Hukuk Bürosu ve kurucu  Avukatı Serdarhan Topo uzman kadrosu ile mevzuatta yer alan değişiklikleri yakından takip ederek danışanlarına ısrarlı takip hakkında detaylıca bilgi vermekte, ısrarlı takip sonucunda ne tür bir tedbir uygulanabileceği hakkında yol göstermektedir.

www.avukatserdarhantopo.com