Avukat Serdar Han Topo: İdare Hukuku Hakkında

İdare Hukuku Nedir ?

İdare Hukuku , devlet kurumları arasındaki işleyişi,idari kuruluşlar ile vatandaşlar ve tüzel kişiler arasındaki ilişkileri ve kamu hizmetlerinin sunulmasını düzenleyen hukuk dalıdır.

Her devletin idari işleyişi birbirinden farklı olduğu için ülkelerin idare hukukuna dair kuralları da kendine özgüdür. Ülkemizde son yıllarda   oldukça ilerleme kaydeden  bir hukuk  dalı olan  İdare Hukuku’na dair tüm kuralların bir arada bulunduğu bir kanun ülkemizde henüz yapılmamıştır. Bu sebeple İdare Hukukunun İYUK haricinde genel olarak içtihatlardan beslenen bir hukuk dalı olduğunu söyleyebiliriz.

İdare Hukukunun Kaynakları Nelerdir ? – Avukat Serdar Han TOPO

İdare Hukukunun kaynakları arasında: Anayasa, Milletlerarası Anlaşmalar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzük ve Yönetmelikler, Yargı İçtihatları ve Doktrin Görüşleri sayılabilir.

İdare Hukuku’nun Amacı Nedir?

İdare Hukuku’nun ve idarenin her işleminde güttüğü amaç kamu yararıdır. İdarenin işlem yapması ve fiillerde bulunabilmesi için önce yapılacak işlemdeki kamu yararını ortaya koyması gerekmektedir.

İdari Davalar Nasıl  ve Nerede Açılır?

Avukat Serdar Han Topo şöyle devam ediyor: İdare Hukuku’na konu olan davalarda bir taraf  İdare diğer taraf  özel hukuk kişisidir. Genelde idarenin kamu yararını üstün tutarak yaptığı bir işlem veya eylem neticesinde özel hukuk kişisinin menfaatini zedelemesi nedeniyle özel hukuk kişisinin açtığı davalar İdare Mahkemelerinde görülmektedir.

2577 Sayılı İdari Yargılama Kanunu m.2  uyarınca;

a)İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,

b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,

c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar , idari dava türleridir.

Mevzuatımızdan da anlaşıldığı üzere  hukuka aykırı idari işlem, eylem ve sözleşmelere karşı dava açılabilmektedir.

İdari Davalar; İdare Mahkemesi’nde, Vergi Mahkemesinde ve Danıştay’da bu kurumlara hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılabilmektedir.

Avukat Serdar Han Topo: İdari Davaları Açmak İçin Belirlenmiş Bir Süre Var Mıdır, Davanın Sonuçlanması Ne Kadar Sürmektedir?

İdare Mahkemesi’nde ve Danıştay’da açılacak davalar için süre, idari eylem veya işlemin öğrenilmesinden itibaren 60 gündür. Bu süre Vergi Mahkemeleri’nde 30 gün olarak uygulanmaktadır.

Davanın sonuçlanması ise avukat yardımı alınması, dava türünün niteliğine ve açılan mahkemeye göre süre olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

İdare Hukuku ve İdari Davalar hakkında Av. Serdar Han Topo; İdare Hukuku‘nun yeni gelişmekte olduğu ve içtihatlar temeline oturtulduğu için dava açan ya da dava açılan kişilerin hukuki olarak haklarını bilmesi gerektiğini, davanın karşı tarafı her daim İdare olacağı ve üstün kamu yararını gözettiği için menfaati ihlal edilen bireyin kendisini bu konuda güçlü şekilde savunması gerektiği için hukuki bir yardım alarak dava sürecini yürütmesi gerektiğini tavsiye etmektedir.