Tutuklama Nedir?

Tutuklama, bir geçici koruma tedbiri çeşididir. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.

Delillerin korunmasını sağlamak ve şüpheli veya sanığın kaçmasını önlemek amaçlarıyla alınan bir karardır. Kaçma şüphesi, delilleri yok etme veya gizleme, tanık veya mağdur üzerinde baskı oluşturma ihtimali var ise bunlar tutuklamaya neden oluşturur.

Bu nedenler oluşsa dahi tutuklama kararı vermek yerine adli kontrol kararı alarak yargılamaya devam edilebilir.

Bu karar ihtiyatidir yani zorunlu tutulmamıştır, mümkün olduğunca tutuklama yoluna başvurulmaz. Av Serdarhan Topo ceza hukuku alanında da çalışmaktadır. Sorularınız için Serdarhan Topo Hukuk Bürosu iletişim adresi www.topo.av.tr

tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama kararına itiraz

Tutuklama kararına itiraz – Serdarhan TOPO

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutuklama kararına karşı olağan kanun yollarından olan itiraz yoluna başvurulabilir. Kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz başvurusu yapılmalıdır.

İtiraz, bu kararı veren mahkemeye dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yapılabilir.

Kanunda geçen düzenlemeye göre “Tutuklama kararına itiraz üzerine, tutuklama kararını veren hakimlik veya mahkeme, kendi verdiği tutuklama kararının 3 gün içinde değiştirmezse, yani tutukluluğun devam etmesi gerektiği kanaatindeyse itiraz dilekçesinin kendisine verildiği tarihinden itibaren üçüncü günün sonunda itirazı incelemeye yetkili merciiye gönderir.”

 

TUTUKLAMA KARARINA VE TUTUKLULUĞA İTİRAZ SÜRESİ NE KADARDIR?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Anayasa’ya göre; Tutuklamaya itiraz, şüpheliye veya sanığa tanınan en önemli haklardan biridir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre 7 gün içinde itiraz dilekçesi verilmesi gerekir. Bu süre hesaplanırken, tutuklamanın gerçekleştiği gün dikkate alınmaz.

Tutuklamaya dönük bir yakalama kararı çıkarılmış ise, bu karara her zaman itiraz edilebilecektir. Şüpheli yakalanmış ve tutuklanmış ise tutukluluğa itiraz süresi tutuklanmadan sonra başlamaktadır.

tutuklama kararı, tutuklama kararına itiraz, serdarhan topo hukuk bürosu

Tutuklama kararına itiraz nedir – Serdarhan TOPO

TUTUKLAMA KARARINA VE TUTUKLULUĞA İTİRAZ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Tutuklama kararını  veren  sulh  ceza  hakimi  ise,  o  yerde  birden fazla sulh ceza hakimliğinin bulunması halinde, numara olarak kendisini  izleyen  hakimliğe;  son  numaralı  hakimlik  için  bir  numaralı  hakimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde  tek  sulh ceza hakimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde  tek sulh ceza hakimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin  bulunduğu  yerdeki  sulh  ceza  hakimliği  itirazı  inceler (CMK 268/3-a).

İtiraz  üzerine  ilk  defa  sulh  ceza  hakimliği  tarafından  verilen  tutuklama  kararlarına  itiraz  halinde,  yukarıdaki  usul  uygulanır. Ancak ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hakimliği, tutuklama kararını itiraz merci olarak inceleyemez (CMK 268/3-a).

Asliye ceza mahkemesi hakimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazları yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi inceler (CMK 268/3-c).
Ağır ceza mahkemesi veya  başkanı  tarafından  verilen  kararları, izleyen numaralı ağır ceza mahkemesi, son numaralı daire  ise bir numaralı ağır ceza mahkemesi inceler. O yerde tek ağır ceza varsa incelemeyi en yakın ağır ceza mahkemesi yapar (CMK 268/3-c).
Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara  göre  bulundukları  yerdeki  mahkeme  başkanı  veya  mahkemeye  aittir  (CMK 268/3-d).

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlar ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara  yapılan  itirazlarda;  üyenin  kararını  görevli  olduğu  dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler (CMK 268/3-e).

Serdarhan Topo Hukuk Bürosu ceza ve diğer hukuk dallarında çalışmaktadır. Av Serdarhan Topo ile iletişime geçmeniz halinde sürecin daha güvenilir ve hızlı ilerlemesi için gerekli özenle çalışmalar yapılacaktır.