Cinsel Suçlarda İspat

Avukat Serdarhan Topo‘nun bu haftaki bir diğer ilgi çekici makale konusu; merak edilen ve önemli hukuki konular arasında yer alan cinsel suçlarda ispat konusu oldu.

Cinsel suçlarda ispat nedir ve nasıl gerçekleşir?

Cinsel suçlarda ispatın nasıl gerçekleştirilebileceğine değinmeden önce bu suçlar hakkında kısaca bilgi vermenin konunun daha anlaşılabilir olması bakımından faydalı olacaktır. Türk Ceza Kanunu’nun 102 ve devamı maddelerinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında birtakım suç tipleri düzenlenmiştir. Cinsel suçlar olarak tabir edebileceğimiz bu suçları şu şekilde sıralamamız mümkündür: Cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve cinsel taciz suçudur.

Avukat Serdar Han Topo‘ya göre işlenen suç hangisi olursa olsun cinsel suçlarda ispat önem taşıyacaktır. Özellikle mağdurun beyanı, suçun ispatı açısından mühimdir. Fakat yalnızca mağdurun açıklamaları yeterli olmamakta suçun işlendiğine dair deliller de aranmaktadır. Cinsel suçlarda ispatın nasıl gerçekleştirilebileceğine değinmeden önce yukarıda belirtmiş olduğumuz suç tipleri hakkında kısaca bilgi vermemiz yerinde olacaktır. TCK m.102’de cinsel saldırı suçu ve buna dair hükümler yer almaktadır. İlgili madde hükmüne göre cinsel davranışlar ile bir kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi durumunda fail hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyet söz konusu olacaktır. Bu hükmün uygulama alanı bulabilmesi içinse mağdurun şikayeti aranmaktadır. İlgili maddenin devam eden fıkralarında ise suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda ise faile verilecek olan cezanın oranı arttırılacaktır. Söz konusu nitelikli hallerin neler olduğuna yazımızın ilerleyen bölümlerinde kısaca değineceğiz. TCK m.103’te ise çocukların cinsel istismarı suçu yer almaktadır. TCK m.103’e göre, bir çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi durumunda fail, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecektir. Madde hükmüne göre bu suçun da nitelikli halleri mevcuttur ki bunlar, cezanın ağırlaştırılmasını gerektirmektedir. TCK m.104’te ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna yer verilmiştir. Buna göre, cebir, tehdit ya da hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan bir çocukla cinsel ilişkide bulunan kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecektir. Hükmün uygulama alanı bulabilmesi için şikayet şartı aranmıştır. Fakat suç, mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan bir kimse tarafından işlenmişse şikayet şartı aranmayacak ve ceza ağırlaşacaktır.

Avukat Serdarhan Topo: TCK m.105’te ise cinsel taciz suçuna yer verilmiştir. Buna göre bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında şikayet üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına mahkumiyet söz konusu olacaktır. Günümüzde özellikle internet kullanımının yoğunlaşmasıyla beraber cinsel taciz suçu da farklı biçimlerde işlenebilir hale gelmiştir. Bu durum aslında cinsel suçlarda ispat konusuna da farklı bir boyut getirmiştir. Böylece suçun işlendiğine dair farklı şekillerde delil sunma imkanı ortaya çıkmıştır.

Avukat Serdarhan Topo ve Cinsel Suçlar Nasıl İspat Edilir? Sorusu

Cinsel suçlarda ispat, hangi suçun işlendiğine göre çeşitlilik göstermektedir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere cinsel taciz suçunun internet üzerinden işlenmesi mümkündür. Bu durumda alınan ekran görüntüleri, kaydedilen yazışmalar, atılan fotoğraflar veya videolar muhafaza edilerek mahkemeye delil olarak sunulabilir ve suçun işlendiği ispat edilebilir.

Cinsel suçlarda ispat, özellikle cinsel saldırı suçunun veya çocukların cinsel istismarı suçunun işlenmesi halinde apayrı bir öneme sahiptir. Böyle bir suçun mağduru olan kimseler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna giderek yaşamış oldukları olayın raporlanmasını sağlayabilirler. Kişi üzerinde yapılacak inceleme sonucunda saldırıya uğrayıp uğramadığı belirlenerek sağlık kurumu bir rapor hazırlayacaktır. Suçun ispatını sağlayacak olan bu rapor mağdurlar açısından büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda varsa tanıkların da ifadesi cinsel suçlarda ispatı kolaylaştırmaktadır. Elbette en önemlisi mağdur beyanı olsa da suçun ispatının güçlenmesi açısından var olan tüm deliller mahkemeye sunulmalı ve tanıklar dinletilmelidir. Her durumda cinsel suçun mağduru olan kimselerin bu konuda uzman bir ceza avukatıyla görüşmesi onlar açısından faydalı olacaktır.

Avukat Serdarhan Topo Cinsel Suçları Ağırlaştıran Sebepler

Cinsel suçlarda ispat konusu içinde ele almamız gereken hususlardan birisi de cinsel suçları ağırlaştıran sebeplerdir. Avukat Serdarhan Topo konuyla alakalı görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki her suç tipi açısından farklı ağırlaştırıcı nedenler bulunabilmektedir. Aynı zamanda bu konu çok geniş kapsamlı olduğundan her cinsel suç için ayrı ayrı ağırlaştırıcı nedenlerin ele alınması gerekmektedir. Biz burada sadece konunun genel hatlarından bahsetmekle yetineceğimizden dolayı detaylı bilgi alabilmek adına ceza hukuku alanında uzman bir avukatla görüşülmesi faydalı olacaktır.

Cinsel taciz suçunda cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren hallerden birisi suçun aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesidir. Aynı zamanda suçun teşhir suretiyle işlenmesi de nitelikli haldir. Cinsel saldırı suçuna baktığımız zaman ise TCK m.102/2’de öngörülmüş olan nitelikli halin söz konusu olduğu durumlarda fail hakkında hükmolunacak ceza arttırılacaktır. İlgili maddeye göre bu suç vücuda sair cisim veya organ sokulması suretiyle işlenirse fail hakkında 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasına mahkumiyet söz konusu olacaktır. Bu suçun silahla veya birden fazla kişi tarafından işlenmesi de nitelikli hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Suç neticesinde mağdurun beden veya ruh sağlığı bozulmuşsa bu durum cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren hal olacaktır. Ayrıca suçun mağdurunun ölümü ya da bitkisel hayata girmesi de cezanın ağırlaşmasına neden olacaktır. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen bu suçlar çok kapsamlı olup işleniş şekline, kim tarafından işlendiğine ve benzeri durumlara göre farklı oranlarda cezalandırmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla somut olayın özelliklerine göre net bir bilgi almak ve hukuki süreci başlatmakta mutlaka ceza hukukunda uzmanlaşmış bir avukata danışılmalıdır.

Cinsel Suçların İspatında Ceza Avukatının Önemi

Cinsel suçlarda ispat konusunun ne denli önemli olduğuna daha önce değinen Ceza Avukatı Serdar Han Topo böyle bir suçun mağduru olunduğu takdirde kişinin içinde bulunacağı ruh hali elbette pek iyi olmayacağını ifade edip sözlerine şu şekilde devam etti: “Dolayısıyla kişinin mutlaka yardım alması gerekecektir. Böyle suçların mağduru olan kimseler hukuki yardım almakla beraber sonrasında da genellikle psikolojik destek almaktadırlar. Olayın hukuki kısmında yardım edecek olan ve müvekkilinin haklarını koruyacak olan elbette uzman bir ceza avukatı olacaktır. Ceza avukatı, suçun ispatını gerçekleştirebilmek adına müvekkiline izlemesi gereken doğru yolu gösterecek, eldeki delilleri vaktinde mahkemeye sunacak ve müvekkilinin savunmasını en iyi şekilde gerçekleştirecektir.

Suç mağduru olan kişiler yaşamış oldukları olay nedeniyle ve içinde bulunduları ruh hali sebebiyle bazen birtakım detayları kaçırabilir ve bu da onların kendilerini iyi ifade edememelerine neden olabilir. Fakat uzman bir ceza avukatı tüm detayları tespit eder, araştırmalar yapar ve müvekkilini en iyi şekilde temsil ederek onun haklarını müdafaa eder. Bu nedenle gerek cinsel suçlarda ispat konusunda gerekse diğer ceza hukuku konularında bir uzmana danışmak en doğrusu olacaktır.”