Tapuya Haciz Koymak

Tapuya Haciz Koymak Ne Demektir

       Tapuya haciz koymak ne demek, icra takibinin kesinleşmesinden sonra borcunu ödemeyen borçlunun gayrimenkul mallarına alacaklının talebi doğrultusunda idari ve adli makamlar tarafından el konulmasını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle icra takibinin kesinleşmesinin ardından alacaklının lehine olarak borçlunun mal ve haklarına devlet kanalı aracılığı ile ve icra memurları vasıtasıyla el konulması halidir. İster menkul ister gayrimenkul olsun haczin mümkün olabilmesi için aranılan bazı şartlar vardır. Ancak bu şartların varlığı halinde haciz işlemi gerçekleştirilebilir. Öncelikli olarak icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda hacze konu olan borcun ödenmemiş olması da bu işlemi gerçekleştirebilmek adına bir zorunluluktur. Son olarak, ilamsız icra takibinde ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bir itirazda bulunulmamış olması gerekmektedir. Bu koşulların varlığı halinde haciz işleminin gerçekleşmesi mümkündür.

     Tapuya haciz koymak, dikkat ve bilgi gerektiren bir durumdur. Çünkü her mala haciz konması hukukumuz açısından mümkün değildir. Hangi malların hacze konu olabileceği İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesi dışında tutulan taşınır ve taşınmaz mallardır. Bu maddede yer alan malların haciz işlemine konu olması mümkün değildir. Örneğin borçlunun haline münasıp evi haciz işlemine konu olamayacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki borçlunun borcunu karşılayacak menkul malı varsa gayrimenkulleri haczedilemeyecektir.

     Borçlu adına kayıtlı olan gayrimenkul üzerine haciz konulabilmesi için icra takibinin kesinleşmiş olması ya da ihtiyati haciz kararı bulunması gerekmektedir. İhtiyati haciz, alacaklı kişinin para alacağını süresi içinde ve zamanında ödenmesini güvence altına almak amacıyla ve mahkemenin kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasını ifade etmektedir. Borçluya ödeme emri gönderilerek icra takibine geçilmiş olması halinde kötü niyetli borçlunun hile ile mal kaçırmasının önüne geçebilmek adına ihtiyati haciz kararı verilmektedir. İhtiyati haciz kararının verilmesi için aranan bazı şartlar vardır. Bunlardan ilki, söz konusu alacağın vadesinin gelmiş olmasıdır. Aynı zamanda alacak için rehin temin edilmemiş olması da aranan şartlardandır. Vadesi gelmemiş olan alacaklarda borçlunun yerleşim yeri belirlenemiyorsa ihtiyati haciz uygulanması mümkündür. Son olarak şunu da eklemeliyiz ki borçlu kişi mal kaçırma maksadıyla hareket ettiği takdirde ihtiyati haciz mümkün olacaktır.

    Tapuya haciz koymak için alacaklı olan kişi ya da kişiler hak ve menfaat kaybına uğramamak adına mutlaka bir icra avukatına danışmalı ve onun önerileri doğrultusunda harekete geçmelidir.

Tapuya Haciz Nasıl Konulur

     

Tapuya Haciz Nasıl Koyulur?

Tapuya Haciz Nasıl Koyulur?

Tapuya haciz koymak için izlenmesi gereken belli bir prosedür mevcuttur. Öncelikli olarak daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi haciz koymak için gerekli şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartların varlığı halinde tapuya haciz koymak mümkün olacaktır.

    İcra Müdürlüğünde açılmış olan icra takibinin kesinleşmesinin ardından borçlunun borcunu ödememesi sebebiyle alacaklı olan taraf borçlunun üzerine kayıtlı olan tapu kayıtlarına haciz şerhi koyabilir. Haciz şerhi işlenebilmesi için İcra Müdürlüğü tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılması gerekmektedir. Bu müzekkere ile tapuya haciz şerhinin işlenmesi talep edilecektir. Tapuya haciz şerhinin konulmasıyla birlikte borçlu olan kişi tapudaki mallar üzerinde herhangi bir işlem artık gerçekleştiremeyecektir.

    Alacaklı olan kimsenin “tapuya haciz koymak” üzerine talepte bulunması halinde İcra Müdürlüğü önce mevcut dosyayı inceleyecektir ve borçlu hakkında icra takibinin kesinleşip kesinleşmediğine bakacaktır. Bu işlemin ardından İcra Müdürlüğü alacaklının talebini kabul ettiği takdirde ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılacaktır. İlgili memur UYAP’tan gerçekleştireceği sorgu ile borçlu adına kayıtlı olan gayrimenkulleri ortaya çıkaracaktır. Böyle bir durumda alacaklı kişi yalnız bir gayrimenkul için değil tüm hepsi için müzekkere yazdırırsa kendisi açısından daha faydalı olacaktır. Bu işlemlerin ardından eğer söz konusu gayrimenkullerin üzerinde herhangi bir ipotek, haciz ya da tedbir yoksa alacaklının işinin kolaylaştığını söylememiz doğru olacaktır. Aksi takdirde alacaklıyı uzun bir hukuki süreç bekliyor olacaktır.

     İhtiyati haciz kararının alınabilmesi için ise borçlunun ikamet adresindeki yer mahkemesine dilekçe ile başvurulması ve delillerin mahkemeye sunularak ibraz edilmesi gerekmektedir. Alacaklının ihtiyati haciz kararı verilmesi sonucu haksız çıkması ihtimaline karşın belirli bir tutarda teminat yatırması gerekmektedir.

Tapudaki Haciz Nasıl Kaldırılır

     Borçlu hakkında haciz işlemi başladıktan sonra borçluya borcunu ödemesi için bir süre tanınmaktadır. Bu süre içerisinde borcun ödenmemesi halinde haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Eğer borçlu olan kişi icra takibine konu olan borcunu öderse tapu haczi düşecektir. Aynı zamanda haciz konusu olan mallar için satış tebliği gelmediği takdirde de haciz düşmüş sayılmaktadır.

    Tapuya haciz koymak konusunda şunu belirtmeliyiz ki eğer haczedilen gayrimenkulun satışı 1 yıl içerisinde talep edilmiyorsa haciz işlemi ilgili kanun hükmüne göre kendiliğinden düşmüş olacaktır. Fakat haciz işleminin gerçekleştirileceğine dair borçluya süre verilmesi halinde eğer verilen süre içerisinde borçlu, söz konusu borcunu alacaklıya ödediği takdirde tapuda malları üzerinde yer alan haczin kaldırılmasını talep edebilir. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne borçlu tarafından yapılmaktadır. İcra Müdürlüğü bu konuda talep olmadıkça konulan hacizleri re’sen kaldırmayacaktır. Borçlunun, icra dosyasındaki hacizlerin fekkini talep edebilmesi için öncelikli olarak dosyadaki hacizlerin düşmüş olması şartı aranmaktadır. Gayrimenkul haczinde, haciz müzekkere ile konulmuş olması sebebiyle yine müzekkere ile kaldırılması gerekmektedir. Talebin İcra Müdürlüğü tarafından kabul edilmesi halinde ilgili Tapu Müdürlüğüne haczin fekki için müzekkere yazılacaktır ve bu şekilde tapudaki mal ya mallar üzerinde bulunan haczin kaldırılması mümkün olacaktır. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki; tapudaki hacizlerin düşmemesi halinde borçlunun haciz fekki talebinde bulunması mümkün olmayacaktır.

    Tapuya haciz koymak alacaklı tarafından gerçekleştirildiği gibi haczin kaldırılması da alacaklı tarafından gerçekleştirilebilir. Hem de alacaklı haczin fekkini her zaman talep etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla haczin kaldırılmasının alacaklı açısından farklılık gösterdiğini söylememiz mümkündür.

Tapudan Haciz Kaldırmanın Masrafı

      Tapuya haciz koymak konusu hakkında bilinmesi gerekenlerden birisi de tapudan haciz kaldırmak ve bunun masrafının ne olacağıdır. Tapudan haciz kaldırmak isteyen borçlu, İcra Müdürlüğüne talepte bulunduğu zaman müdürlük, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz fek müzekkeresi yazacaktır ve bunun posta ile gönderilmesi için borçludan tebilgat masrafı istenecektir. Haciz fek müzekkeresinin elden tapuya götürülerek haczin kaldırılması mümkün değildir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre Tapu Müdürlükleri müzekkereleri elden kabul edememektedirler. Dolayısıyla tebligat masrafını karşılamak haczin kaldırılmasını isteyen borçlu için zorunlu bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

     Alacaklı açısından ise durum farklıdır. Alacaklının icra dosyasında açacağı talebe ve dosyanın durumuna göre harçlı ya da harçsız olarak haciz fek müzekkeresinin gönderilmesi mümkündür. Aynı zamanda alacaklı, dosyadaki hacizlerin fekkini her zaman talep edebilme imkanına sahiptir.

Hukuk Bloğumuz Av. Serdar Han Topo‘nun bilgi amaçlı kurduğu ve hukuk asistanları tarafından yönetildiği bir platformdur.